Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania ze sklepu internetowego, wskazuje prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta, jak również zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
2. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.e-mds.pl, prowadzony jest przez MDS Cardio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199748, posiadająca numer NIP 9512102903, REGON 015692785.

§ 2
Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
2. Sprzedawca – MDS Cardio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199748, posiadająca numer NIP 9512102903, REGON 015692785.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu lub oglądający jego zasoby.
4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę w ramach Sklepu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że z treści Umowy wynikać będzie, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia Regulaminu mające zastosowanie do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zostały wprost w Regulaminie wskazane. W pozostałym zakresie do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorcy.
7. Sklep, Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.e-mds.pl.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, w tym o statusie ich realizacji.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Formularz kontaktowy – usługa dostępna w Sklepie, umożliwiająca wysłanie wiadomości elektronicznej Sprzedawcy, za pośrednictwem formularza znajdującego się w Sklepie.
13. Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy, zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
15. Umowa sprzedaży, Umowa – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta przez Sprzedawcę z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
16. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu rejestracji (Formularz rejestracji) i utrzymywaniu Konta, możliwości złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, możliwości kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego, a także usługę Newsletter.
17. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Kontakt ze Sklepem internetowym

1. Adres Sprzedawcy:
MDS Cardio Spółka z o.o.
ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa
NIP: 9512102903
REGON: 015692785
KRS: 0000199748
2. Adres do korespondencji:
MDS Cardio Spółka z o.o.
ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa
3. Adres e-mail Sprzedawcy: mds@e-mds.pl
4. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48 22) 644 80 62
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, jak również za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy: www.e-mds.pl/kontakt/.

§ 4
Informacje ogólne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet;
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa;
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich, bądź niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi nieopłatnie Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient ma możliwość utrwalenia treści Regulaminu np. poprzez wydruk Regulaminu lub jego zapis na trwałym nośniku.
4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu i zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień Regulaminu.
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
6. Ceny w Sklepie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

§ 5
Zakładanie Konta w Sklepie internetowym

1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony.
3. Założenie Konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką prywatności.
4. Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mailowy wiadomość w postaci e-maila zawierającą link do aktywacji Konta. Korzystanie z Konta jest możliwe po dokonaniu jego aktywacji.
5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.
6. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie statusu Zamówienia oraz przeglądanie historii Zamówień.
7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie – na adresy podane w § 3 Regulaminu.
8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Sprzedawca ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu Konta i usunięcia Konta:
a) w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn – w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami;
b) w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia – w przypadku Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta;
c) z ważnych powodów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta postanowień Regulaminu.
10. Oświadczenie o wypowiedzeniu w przypadkach, o których mowa w ust. 9 Sprzedawca wysyła Klientowi drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

1. Zamówienie może zostać złożone poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie.
2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w celu złożenia Zamówienia Produktu należy:
a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia,
b) wskazać odpowiednią liczbę sztuk zamawianego Produktu,
c) kliknąć przycisk symbolizujący koszyk, „Dodaj do koszyka” lub równoznaczny,
d) zalogować się na Konto (opcjonalnie) lub złożyć Zamówienie bez logowania,
e) podać dane do dostawy Produktu,
f) podać dane do faktury (opcjonalnie),
g) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dostawy Produktu,
h) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny),
i) w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.
4. W przypadku Produktów, których cena nie została wskazana w Sklepie oraz co do których brak jest możliwości dodania ich do koszyka, Zamówienie może zostać złożone wyłącznie poprzez kliknięcie przycisku „Zapytaj o ofertę” i wypełnienie Formularza kontaktowego. Po otrzymaniu Formularza kontaktowego, Sprzedawca w terminie 3 dni roboczych poinformuje Klienta o możliwości dokonania zakupu wybranego Produktu, jego dostępności i cenie. Kontakt nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany w Formularzu kontaktowym adres poczty elektronicznej Klienta lub jego numer telefonu. Pozostałe postanowienia Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.
5. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, jeżeli Sprzedawca i doręczyciel dochował należytej staranności przy dostarczaniu przedmiotu Zamówienia.
6. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu oraz zapoznania się Polityką prywatności.
11. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Dostawy są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbiór osobisty dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, pod adresem wskazanym w § 3 Regulaminu w godzinach od 9:00 do 15:00, wyłącznie po uprzednim umówieniu się i ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.
3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.
5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
a) przesyłka kurierska,
b) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
a) płatność online (płatność kartą kredytową lub przelew poprzez serwis PayU, Szybkie Przelewy)
b) płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) płatność systemem płatności mobilnych Blik.

§ 8
Wykonanie Umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu zawarcie Umowy następuje po przedstawieniu przez Sprzedawcę oferty danego Produktu i jej akceptacji przez Klienta.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od chwili złożenia Zamówienia – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane,
b) płatności online lub systemem płatności mobilnych Blik, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili złożenia Zamówienia – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
4. Anulowanie Zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
5. Maksymalny termin przygotowania Zamówienia do wysyłki wynosi 3 dni robocze, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach realizacji, za termin wiążący należy uznać najdłuższy podany termin.
6. Do terminu realizacji należy jeszcze doliczyć czas niezbędny na dostawę Produktu. Przewidywany termin doręczenia przesyłki wynosi do trzech dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
7. W przypadku wyboru płatności online, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub systemem płatności mobilnych Blik, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Sprzedawcy.
8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu w siedzibie Sprzedawcy, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez stosowną wiadomość e-mail wysłaną na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Zamówienie będzie oczekiwało na odbiór przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy 14 dni kalendarzowych, chyba że ustalony zostanie dłuższy termin odbioru.
9. W przypadku braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia.
10. O zmianie statusu Zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu;
b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy: MDS Cardio Spółka z o.o., ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mds@e-mds.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
5. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy: MDS Cardio Spółka z o.o., ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni,
f) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
a) jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinien złożyć oświadczenie, iż zawarta umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, jednak nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien również wskazać w treści swojego oświadczenia przedmiot wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez podanie kodu (kodów) PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), obejmującego zarówno przeważającą, jak i wykonywaną działalność gospodarczą.

§ 10
Reklamacja

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy: MDS Cardio Spółka z o.o., ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa.
5. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. W przypadku, gdy otrzymana reklamacja jest niekompletna, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy: MDS Cardio Spółka z o.o., ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa.
7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a w przypadku reklamacji niekompletnej – od daty otrzymania uzupełnionej reklamacji.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Konsument może skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych takich, jak Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org).
4. Konsument posiada możliwość skorzystania z pomocy i złożenia wniosku, np.:
a) do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
b) do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
5. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Informacje umieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy świadczone są w języku polskim i polegają prawu polskiemu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany sposobów płatności i dostaw, wzmocnienia ochrony prywatności Klientów, zmian funkcjonalnych Sklepu, względów bezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usunąć Konto zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, przepisów o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: MDS Cardio Spółka z o.o., ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa

Dane Klienta:
Imię i nazwisko: ……………………………..……………..………….……….………………
Adres: ……………………………..……………………………………….….………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………
Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………
Data odbioru zamówienia: ……………………………..…………………………..……………
Firma:* ..………………………………………………………………………………………..
• Oświadczam, iż zawarta umowa jest bezpośrednio związana z moją działalnością gospodarczą, jednak nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.*
Moje kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)*: ..…………………….….………………
…………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1. ……………………………..………………
2. ……………………………..………………
3. ……………………………..………………
4. ……………………………..………………
5. ……………………………..………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ……………..………………… złotych):
1. poprzez przekaz pocztowy na adres:
……………………………..……………………………………………………………..
(wypełnić jeśli dotyczy)

2. na rachunek bankowy o numerze:
….…………………………………………………………………………………………
(wypełnić jeśli dotyczy)

Miejscowość i data: ……………………………..…..……
Podpis: …………..………………………………………..

* – wypełnia Przedsiębiorca na prawach konsumenta

Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: MDS Cardio Spółka z o.o., ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa

Dane Klienta:
Imię i nazwisko: ……………………………..……………..………….……….………………
Adres: ……………………………..……………………………………….….………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………
Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………
Data odbioru zamówienia: ………………………..…………………………..…………………

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………… Produkt:
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(opis Produktu)
jest wadliwy.

Wada polega na:
………………….………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……………………………………………………………………………………………………..……………………(opis wady)

Wada została stwierdzona w dniu………………………………

W związku z powyższym, żądam (proszę wybrać jedno z poniższych):
¨ wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 k.c.)
¨ nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 k.c.)
¨ obniżenia ceny towaru o kwotę ………………… zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 k.c.),
¨ odstępuję od umowy (art. 560 § 1 k.c.).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:
…..………………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data: ……………………………..…..…………
Podpis: …………..……………………………..………………