Serwis

Dostarczany przez Firmę sprzęt medyczny zgodnie z zaleceniami producentów objęty jest autoryzowaną obsługą serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną. 

Oferujemy roczne lub wieloletnie kontrakty serwisowe obejmujące:

  • Przeglądy okresowe
  • Przeglądy okresowe z naprawami z wyłączeniem części zamiennych
  • Przeglądy okresowe z naprawami i wymianą części zamiennych

Obowiązek serwisowania aparatury medycznej będącej na wyposażeniu jednostki leczniczej.

Zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych wszystkie wyroby medyczne będące na wyposażeniu zakładu opieki zdrowotnej muszą być konserwowane i używane zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Ustawa zabrania użytkowania wyrobów, które nie mają aktualnego przeglądu serwisowego. Sankcją za takie działanie jest kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Dyrektor zakładu opieki zdrowotnej musi zapewnić właściwy poziom serwisu urządzeń medycznych. Tym samym spełni nie tylko wymagania, które Narodowy Fundusz Zdrowia stawia przy kontraktowaniu świadczeń, ale także wymogi ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Przepisy ustawy o wyrobach medycznych nakładają na zakład opieki zdrowotnej obowiązek wyznaczania konkretnych terminów dokonywania kolejnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa.

Zakład leczniczy ponosi pełną odpowiedzialność za wadliwe funkcjonowanie sprzętu medycznego. Dopuszczenie do użycia sprzętu niesprawnego, narażającego pacjentów na możliwość uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia uważane jest za zawinione zaniedbanie.

zobacz

Akcesoria i części zamienne